Grond

Hoe wordt een grondstaal genomen?


Omdat een grondboor toelaat op vele plaatsen te bemonsteren zonder een te grote hoeveelheid grond te verzamelen, is dit instrument aangewezen voor de bemonstering. Indien geen grondboor ter beschikking is, kan ook een schepje of spade gebruikt worden.

Bemonsteringsprocedure voor nematoden. Elk monster is samengesteld uit boorkernen die verspreid over het te bemonsteren oppervlak genomen worden volgens een denkbeeldig rooster. De bemonstering wordt beperkt tot de bouwvoor, ongeveer 25 cm diep. Elk monster bevat in totaal ongeveer 1 kilogram grond èn de wortels die in deze grond voorkomen. Het grondstaal mag dus wortels bevatten, dit verhoogt zelfs de kans op detectie van bepaalde nematoden. Wanneer gewassen op het veld staan, worden de monsters best genomen in de wortelzone, en best op tijdstippen met actieve wortelgroei of tegen het einde van het groeiseizoen.
Willen we nematoden opsporen dan worden in tuinbouwpercelen minstens drie monsters (40-60 boorkernen) per hectare genomen.
Voor landbouwgewassen kan dit beperkt worden tot één monster (40-60 boorkernen) per hectare. Voor detectie van aardappelcysten verzamelt men 1500 ml grond per ha door minstens 100 boringen te nemen verspreid over de hectare. In het algemeen geldt: hoe groter het bemonsterde oppervlak, hoe meer kans op detectie.
In boomgaarden wordt een grondstaal genomen van de grond rond minstens 5 bomen per ha. Elk submonster (boom) bestaat uit een 10-tal boringen genomen op verschillende plaatsen rond de stam, in het gebied waar zich de wortels bevinden. Dergelijk monster bevat minimum 250 g grond en 10 g wortels.

Standaard schimmelonderzoek. Voor een algemene schimmelanalyse gebeurt een staalname op volgende wijze. Om een goede analyse uit voeren is 1 mengmonster per ha nodig: zo'n monster is samengesteld uit zeker 60 prikken met een grondboor (20 mm doorsnede) van 0 - 20 cm diep. In totaal levert dit circa 2 à 2,5 liter grond /ha op. Gelieve echter contact op te nemen voor echt specifieke gevallen.

Bezorgen van grondmonsters. Monsters worden best in een plastic zak verzameld en zo fris mogelijk gehouden, ook tijdens het transport. Hiervoor kan in de zomer een koelbox gebruikt worden. Elke zak is voorzien van een label met duidelijke informatie over het staal: nummer, teelt, staalnemer en andere waardevolle gegevens. Nuttige informatie zoals gewasrotatie, recente grondontsmettingen, ligging van de percelen, ... kan ook op een apart blad of op de informatiefiche (pdf) ingevuld worden. Bezorg de monsters zo vlug mogelijk na staalname.